Prev Home Text Next


Day Two - Okehampton to Buckover. (118 Miles)
Dist
Instruction
Road
For
Dir
Toward
0.0
Depart Okehampton
B3260
0.2 mi
E
 
0.2
Turn left onto
B3215
5.5 mi
N
 
5.7
Go onto
A3072
7.2 mi
E
 
12.9
Bear right onto
A377
4.8 mi
E
Exeter
17.7
Go onto
A3072
1.0 mi
N
 
18.7
Bear right onto
Local road
12.5 mi
SE
 
31.2
Turn left onto
B3181
5.5 mi
N
 
36.7
Bear right onto
A38
0.9 mi
E
 
37.6
At Appledore, bear right onto
Local road
6.4 mi
E
 
44.0
At Wellington, bear left onto
B3187
0.7 mi
NE
 
44.7
Turn left onto
Local road
3.3 mi
N
 
48.0
Bear left onto
A38
3.0 mi
E
 
51.0
Bear left onto
Local road
0.3 mi
E
 
51.3
Turn left onto
A3027
0.4 mi
N
 
51.7
At Taunton, turn right onto
A3038
0.2 mi
E
 
51.9
Bear right onto
Local road
1.8 mi
E
 
53.7
Bear right onto
A38
2.5 mi
NE
 
56.2
Bear left onto
A361
11.2 mi
E
 
67.4
Turn left onto
Local road
0.6 mi
N
 
68.0
Turn right onto
A39
0.3 mi
E
Glastonbury
68.3
Turn left onto
Local road
4.8 mi
NW
 
73.1
At Westhay, turn left onto
B3151
4.0 mi
N
 
77.1
Go onto
Local road
4.3 mi
NW
 
81.4
Turn left onto
A38
5.7 mi
E
 
87.1
Bear left onto
B3133
2.9 mi
NE
 
90.0
Turn right onto
A370
0.1 mi
N
 
90.1
At Congresbury, turn right onto
B3169
0.4 mi
E
 
90.5
Bear right onto
A370
5.6 mi
E
 
96.1
At Flax Bourton, turn left onto
B3129
3.8 mi
N
 
99.9
Turn right onto
A369
0.5 mi
E
 
100.4
At Leigh Woods, bear left onto
B3129
0.5 mi
E
 
100.9
At Clifton, turn left onto
A4
0.3 mi
N
 
101.2
Turn right onto
A4176
0.3 mi
E
 
101.5
Turn left onto
Local road
1.1 mi
NW
 
102.6
Turn left onto
B4054
0.4 mi
NW
 
103.0
Turn left onto
A4018
3.2 mi
N
 
106.2
Bear right onto
Local road
2.5 mi
E
 
108.7
Bear left onto
B4057
0.3 mi
NE
 
109.0
At Patchway, bear left onto
A38
6.8 mi
NE
 
115.8
Arrive Milbury Heath


Prev Home Text Next